Saving

बचत सेवाहरु

(क) अनिवार्य बचत

(१) मासिक बचत

(२) मिथिला विशेष बचत

(३) शिक्षा/पेन्सन बचत

(ख) ऐच्छिक बचत/कोष

(१) स्वेच्छिक बचत

(२) केन्द्र कोष बचत

(क) अनिवार्य बचत :

(१) मासिक बचत : सदस्यहरुले मासिक रुपमा हुने केन्द्र बैठकमा अनिवार्य रुपले मासिक रुपमा न्यूनतम रु.१००।– नियमित रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यस बचतमा वार्षिक ७.५ (साढे सात) प्रतिशतका दरले व्याज दिईनेछ । यो बचत सदस्य समूहमा रहुन्जेल फिर्ता हुने छैन ।

(२) मिथिला विशेष बचत : सदस्यले रु.१ लाखवा सो भन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने सदस्यले यस बचतमा कर्जाको न्यूनतम २ प्रतिशत रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । सो रकम कर्जा चुक्ता भएको अवस्थामा सदस्यले फिर्ता मागेमा फिर्ता गरिनेछ । यस बचतमा बार्षिक ८ प्रतिशतका दरले व्याज दिईनेछ ।

(३) शिक्षा/पेन्सन बचत :  सदस्यले आफ्नो छोरा छोरीको शिक्षा वा आफ्नो अवकाश अवधिको लागि पेन्सन बचतको रुपमा १० वा १५ वर्ष अवधिको लागि कुनै निश्चित रकम प्रत्येक केन्द्र बैठकमा नियमित रुपले जम्मा गर्नु पर्नेछ । १० वर्ष अवधिको लागि जम्मा भएको रकम १० वर्ष पुगेपछि निजले जम्मा गरेको रकममा डेढी (५० प्रतिशतले हुने थप रकम) समेत र १५ वर्ष अवधिको लागि जम्मा गरेको रकममा १५ वर्ष पुगेपछि निजले जम्मा गरेको रकमको दोब्बर (१०० प्रतिशतले हुने थप रकम) समेत एकमुष्ठ रकममा नियमानुसार लाग्ने कर रकम कट्टा गरी फिर्ता दिईनेछ । तर तोकिएको अवधि भन्दाअगावै रकम झिक्न चाहेमा जम्मा भएको रकममा वार्षिक ५ प्रतिशतले हुने व्याज रकममा लाग्ने करकट्टी गरी हुने रकम फिर्ता दिईनेछ ।

(ख) ऐच्छिक बचत÷ कोष

(१) स्वेच्छिक बचत : सदस्यहरुले इच्छाले चाहेको समयमा झिक्न र राख्नको लागि यस किसिमको खाता खोल्न सकिनेछ । यस बचत खाताबाट सामान्यतया एक पटकमा रु. ५ हजार सम्म केन्द्र बैठक स्थलमा र सो भन्दा बढी रकम सम्बन्धित शाखा कार्यालयबाट राख्न झिक्न सकिनेछ । यो बचतमा वार्षिक ७.५ (साढे सात) प्रतिशत व्याज दिईनेछ ।

(२) केन्द्र कोष बचत : केन्द्रबाट संचालित हुने गरी केन्द्रको निर्णयबाट संकलित चन्दा तथा अन्य सामूहिक रकम र दण्ड जरिवाना आदि रकम यस बचतमा राख्न सकिनेछ । यो बचतको संचालन केन्द्रको निर्णयबाट सामूहिक कामको लागि हुनेछ । यस बचतमा ७.५ (साढे सात) प्रतिशत व्याज दिईनेछ ।