Loan

कर्जा सेवाहरु 

१) लघु कर्जा (Micro Loan)

क) साधारण कर्जा ( General Loan)

ख) मौसमी कर्जा (Seasonal Loan)

२) धितो कर्जा ( Collateral Loan)

क) लघुउधम कर्जा (Micro Enterprise Loan)

ख) बैदेशिक रोजगार कर्जा (Foreign Employment Loan)

ग) ब्यक्तिगत कर्जा (Personal Loan)

१. क) साधारण कर्जा : यस बैंकमा आबद्घ समुह सदस्यलाई विना धितो सामुहिक जमानीमा आयमुलक काम तथा व्यवसाय गर्न दिईने कर्जा हो । यो कर्जाको सिमा पटकका आधारमा अधिकतम रु.३ लाख सम्म लगानी गरिन्छ । यो कर्जाको भुक्तानी अवधि १२ महिना देखि २४ महिना सम्मको हुने छ । यस कर्जाको व्याज दर १८% घट्दो दरमा हुनेछ ।

ख) मौसमी कर्जा : दोश्रो साधारण कर्जा पाउन योग्य सदस्यलाई प्रथम पटक अधिकतम सिमा रु.१० हजार सम्म र सदस्यको कर्जा सदुपयोगिता हेरी प्रतिवर्ष क्रमशः रु.५ हजार का दरले अधिकतम रु.२५ हजार सम्म लगानी गरिन्छ । यो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढिमा १ बर्षको हुने छ । यस कर्जाको  व्याज दर १८% घट्दो दरमा हुने छ ।

२. क) लघुउधम कर्जा : यस बैंकले लघुउधम तथा व्यवसाय संचालन गर्नको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई समुह सदस्यलाई लघुउधम कर्जा उपलव्ध गराउँदछ । यो कजाको सिमा पटकको आधारमा अधिकतम रु.७ लाख सम्म लगानी गरिन्छ । यो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढिमा ४ बर्षको हुने छ । यस कर्जाको व्याज दर १८% घट्दो दरमा हुनेछ ।

ख) बैदेशिक रोजगार कर्जा : ग्राहक सदस्यको आफ्नो एकाघर (सगोल) को सदस्यलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउनको लागि बढिमा रु.एक लाख पचास हजार सम्म स्वीकारयोग्य धितो लिई यो कर्जा लगानी गरिन्छ । यो कर्जाको भुक्तानी अवधि २ बर्षको हुनेछ । यस कर्जाको व्याज दर १८% घट्दो दरमा हुनेछ ।

ग) ब्यक्तिगत कर्जा (Personal Loan) : समुहमा आवद्ध नभएका विपन्न तथा न्युन आय भएका ब्यक्ति (महिला तथा पुरुष) लाई पर्याप्त धितो लिई बढीमा रु. तिन लाख रुपैयाँ सम्मको लघु उधम कर्जा प्रदान गर्न सकिने छ । यो कर्जाको अवधि बढिमा ३ बर्षको हुनेछ । यस कर्जाको ब्याजदर १८ % घट्दो दरमा हुने छ ।